ZASADY DODAWANIA HASEŁDo Encyklopedii Puszczy Białowieskiej zgłosić może hasło każdy. Hasła wprowadza moderator nie oceniając ich merytorycznej treści , a jedynie czy treść hasła nie narusza czyjegoś dobrego imienia. Hasło musi być sygnowane imieniem i nazwiskiem jego autora. W ten sposób autor danego hasła bierze pełną odpowiedzialność za merytoryczność treści danego hasła. Obok imienia i nazwiska musi być podany także e-mail do autora hasła, by ewentualne wątpliwości były kierowane bezpośrednio do niego. W ramach encyklopedii mogą się znaleźć hasła dotyczące praktycznie wszystkich aspektów kulturowo-przyrodniczo-społecznych regionu Puszczy Białowieskiej, np.:

  a) zabytki architektury ,

  b) miasteczka, wsie, rzeki, uroczyska, ostępy,

  c) obyczaje ludowe,

  d) ciekawe elementy krajobrazu (okazałe drzewa, głazy narzutowe, kapliczki, przydrożne krzyże, historyczne trakty, cmentarze, kurhany itp.),

  e) miejsca , z którymi związane są jakieś legendy czy historie

  (np. ziemianka Szumarskiego w Puszczy Białowieskiej),

  f) narzędzia związane z codziennym życiem i pracą mieszkańców regionu,

  g) słownictwo specyficzne dla regionu,

  h) ludzie związani z naszym regionem, których działalność w jakimś

  i) stopniu zaważyła na jego obliczu, ,

  j) ludzie zaznani z historii Polski czy powszechnej, których szlaki życiowych wędrówek przywiodły choćby na chwilę do naszego regionu (np. August III Sas, car Mikołaj II ), i także Ci, którzy w swojej działalności czy twórczości byli jedynie inspirowani naszym regionem . W przypadku takich osób hasło ich dotyczące powinno koncentrować się jedynie na tym aspekcie ich życia i twórczości, który był powiązany z regionem Puszczy Białowieskiej.


Zgłaszając hasło jego autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie go i jego ewentualnej dokumentacji fotograficznej przez wszystkich użytkowników Internetu do celów pozakomercyjnych.

Po zgłoszeniu pierwszego hasła jego autor staje się automatycznie redaktorem encyklopedii i przysługuje mu prawo do zamieszczenia swojego zdjęcia i notki biograficznej (mniej lub bardziej swobodnej) na podstronie encyklopedii redaktorzy.

Można też zgłaszać propozycję haseł sygnalizując tylko, że są one przeznaczone do rozbudowy przez innych twórców encyklopedii. Będą one funkcjonowały w encyklopedii na takich samych prawach, jak hasła uznane za w pełni rozbudowane, ale dodatkowo będą figurowały na podstronie: propozycje haseł.Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak