Szpakowicz Piotr (1930-2001)


 
Piotr Szpakowicz - lekarz, malarz, urodzony w Białowieży

Doktor nauk medycznych, lekarz neurochirug, malarz.

  Urodził się 16 czerwca 1930 roku w Białowieży. Jego ojciec Aleksander był gajowym w Puszczy Białowieskiej. Przed wojną Piotr zdążył ukończyć 2 klasy szkoły powszechnej. W lutym 1940 roku został wywieziony wraz z rodzicami do Związku Radzieckiego (ok. 300 km za Nowosybirskiem). Tam przez 6 lat ciężko pracował w kopalni złota za 200 g dziennie chleba, wypiekanego z ziaren lebiody.

  Po powrocie w 1946 roku do kraju, rodzina zastała swój dom zdewastowany i zniszczony, który należało odbudować. Piotr w trybie przyśpieszonym ukończył szkołę podstawową. Ponieważ posiadał uzdolnienia malarskie i chęć kształcenia się w tym kierunku, podjął naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w Białymstoku. Ukończył je w 1950 roku. Ciężka sytuacja materialna rodziców po piekle Syberii oraz potrzeba kształcenia rodzeństwa uniemożliwiła Piotrowi podjęcie studiów malarskich. Musiał zdobyć konkretny zawód. W 1953 roku ukończył Liceum Felczerskie w Gorzowie Wielkopolskim i od razu, w ramach nakazu pracy, został zatrudniony w Pogotowiu Ratunkowym w Hajnówce.

  W 1959 roku podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Ukończył je w 1964 roku, uzyskując dyplom lekarza medycyny. Po ukończeniu stażu, w 1966 roku podjął pracę na oddziale chirurgii Szpitala MSW w Białymstoku. Po roku rozpoczął pracę i specjalizację w tworzącej się Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1973 roku uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu neurochirurgii na podstawie rozprawy pt. „Zachowanie się ciepłoty mózgu u chorych z guzami wewnątrzczaszkowymi”. Rada Wydziału AMB nadała mu stopień naukowy doktora nauk medycznych.

  W 1995 roku odszedł na emeryturę, poświęcając się całkowicie ukochanemu malarstwu. Szereg swoich obrazów ofiarował Klinice Neurochirurgii. W 1998 roku rozpoczął zmagania z ciężką, śmiertelną chorobą. Zmarł 17 stycznia 2001 roku w Gen Cove (USA). Został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim w Coram na Long Island w stanie New York.

   Piotr Szpakowicz pozostawił wspomnienia, opublikowane w książce pt. „Wśród śniegów i bagien tajgi. Relacje leśników deportowanych w 1940 roku z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Związku Radzieckiego” (oprac. Józef Broda), wydanej przez Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w 2004 roku. Wspomnienie o Piotrze Szpakowiczu, pióra prof. Janusza Lewko, zostało zamieszczone w wydawanej w Krakowie „ Neurologii i Neurochirurgii Polskiej” R. 2001, T. 35, Nr 2, str. 343-344. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda